پیام وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری به مناسبت برگزاری چهارمین همایش ملی دانشجویان و دانش آموختگان فرش کشور و اولین همایش فرش دستباف خراسان جنوبی در دانشگاه بیرجند که توسط جناب آقای دکتر محمد علی بهدانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و به نمایندگی از ریاست محترم دانشگاه بیرجند جناب آقای دکتر خلیلی در مراسم افتتاحیه همایش قرائت گردید .