دانشجوی دانشگاه بیرجند مقام اول مفاهیم قرآنی دانشجویان کشور را کسب کرد

عارف پیشه ور دانشجوی دکتری فیزیک دانشگاه بیرجند مقام اول رشته مفاهیم قرآنی سی امین مرحله ملی جشنواره قرآن کریم دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور را کسب کرد.

این جشنواره قرآنی که بزرگترین رویداد قرآنی در مجموعه دانشگاه های کشور است 18 و 19 آبان ماه 94 در دانشگاه علوم قرآنی قم برگزار گردید.