طی مراسمی تودیع و معارفه مدیر جدید و مدیر قبلی نظارت و ازیابی دانشگاه بیرجند با حضور ریاست دانشگاه و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی در محل دفتر مدیریت نظارت و ارزیابی برگزار شد.

در این مراسم دکتر خلیل خلیلی رئیس دانشگاه بیرجند از خدمات ده ساله دکتر هادی پور شافعی قدر دانی نمود و دکتر حمیدرضا نیلی ثانی را به عنوان مدیر جدید نظارت و ارزیابی دانشگاه معرفی کرد.