دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند طی ابلاغی دکتر حسین کوهستانی اندرزی را به سمت مدیر گروه آموزشی باستان شناسی منصوب کرد. دکتر کوهستانی استادیار گروه2 آموزشی باستان شناسی دانشکده هنر دانشگاه بیرجند دارای دکتری باستان شناسی از دانشگاه تربیت مدرس تهران است.

تدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بیرجند و مشهد، ارائه یک مقاله ISI، 4 مقاله علمی پژوهشی، 2 مقاله علمی ـ ترویجی و ارائه مقالات متعدد در کنفرانس ها و همایش های داخل و خارج کشور و همکاری و مشارکت در مطالعات باستان شناسی خراسان رضوی و خراسان جنوبی، عضویت در گروه های پژوهشی، همکاری در برگزاری همایش ها و کنفرانس های مختلف و داوری نشریات علمی از جمله سوابق آموزشی و پژوهشی دکتر کوهستانی است.

از سوابق اجرایی مدیر گروه جدید باستان شناسی دانشگاه بیرجند می توان به انجام مسئولیت هایی از قبیل معاون آموزشی دانشکده هنر، مدیر گروه فرش و صنایع دستی، مدیر گروه باستان شناسی، عضو شورای مشورتی مرمت قلاع تاریخی کشور، دبیر اجرایی همایش ملی هنر اسلامی و مدیر پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری قلاع تاریخی خراسان جنوبی اشاره کرد.

 DSC 065006