طی ابلاغی از سوی دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند دکتر عباس خاشعی سیوکی به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه آموزشی علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی منصوب شد.

دکتر عباس خاشعی سیوکی دارای مدرک دکتری علوم مهندسی آبیاری از دانشگاه تربیت مدرس و دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند است.

تدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی متعدد، کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه بیرجند و استان خراسان جنوبی در سال 1394، کسب عنوان مقاله پراستناد سال 1396در دانشگاه بیرجند، چاپ 114 مقاله در مجلات علمی، پژوهشی و ISI، داوری 80 مقاله در مجلات علمی، پژوهشی و ISI، داوری کنفرانس های داخلی، دبیری همایش ها و سمینارهای ملی و بین المللی، عضو ستاد اقتصاد مقاومتی دانشگاه، رئیس ستاد نخبگان بسیج استان خراسان جنوبی از سال 96 تا کنون، انجام 15 طرح پژوهشی، چاپ 4 عنوان کتاب، ارائه 207 مقاله در مجامع داخلی و بین المللی، عضو کارگروه آب بسیج نخبگان خراسان جنوبی، مدیر داخلی مجله علمی و پژوهشی زعفران ، دبیر مجله آبخوان و قنات بخشی از مسئولیت های اجرایی ، علمی و آموزشی دکتر خاشعی می باشد.

گروه علوم و مهندسی آب دارای 181 دانشجو در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد.

DSC 00061