نشست صمیمی همکاران معاونت دانشجویی و معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه "امروز چهارشنبه 24 خرداد" با حضور دکتر احمد خامسان سرپرست دانشگاه بیرجند و دکتر محمدقادر قادری معاون فرهنگی و اجتماعی و سرپرست معاونت دانشجویی دانشگاه در محل سالن جلسات حوزه ریاست برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر قادری با بیان اهمیت دو موضوع دانشجو و فرهنگ و تأکید بر مأموریت حوزه دانشجویی و فرهنگی بیان داشت: وظیفه اصلی ما این است که فرهنگ را در میان دانشجویان ترویج دهیم و نگاه ویژه ای به حوزه دانشجو و فرهنگ داشته باشیم.

در ادامه همکاران و مدیران این دو حوزه به بیان دیدگاه های خود در دو بخش دانشجویی و فرهنگی پرداختند .

دکتر احمد خامسان سرپرست دانشگاه بیرجند با تبریک به دکتر قادری در سمت جدید و آرزوی موفقیت برای ایشان به بیان دیدگاه های خود در زمینه دانشجویی و فرهنگی پرداخت و اظهار داشت: هدف اصلی دانشگاه تربیت نسلی است که آن نسل به درد دانشگاه و جامعه بخورد.

سرپرست دانشگاه بیرجند ضمن تأکید بر نقش فرهنگ در دانشگاه به ذات فرهنگ و عوامل ایجاد کننده و مؤثر در این مقوله اشاره کرد.

302010