چاپ
دسته: اخبار دانشگاه بیرجند
بازدید: 729

طی حکمی از سوی دکتر سید نصرا... سجادی رئیس گروه تخصصی برنامه ریزی درسی و گسترش علوم ورزشی دکتر سعید ایل بیگی دانشیار دانشگاه بیرجند به مدت دو سال به عنوان عضو کارگزوه بیومکانیک ورزشی گروه تخصصی برنامه ریزی درسی و گسترش علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب شد.