تیم دانشجویان دانشگاه بیرجند در مسابقات کاراته دانشجویان دختر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 ورزش کشور که بین یازده دانشگاه برگزار شد حائز یک مقام دوم و سه مقام سوم شدند.
در این مسابقات در کاتای تیمی رؤیا بیک پور تنها، فائزه فاطمی و حمیده هشیار به مقام سوم رسیدند، در وزن 68 کیلوگرم فائزه فاطمی مقام دوم را کسب کرد و در وزن 61 کیلوگرم و 55 کیلوگرم به ترتیب زهرا سادات بنائی و یاسمن دهقانی به مقام سوم دست یافتند.