" حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند،رسالت خود را به خوبی ایفا کرده است..."

بازتاب مثبت عملکرد معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند در گزارش وزارت علوم تحقیقات و فناوری

اخیرا وزارت علوم تحقیقات و فناوری اقدام به انتشار گزارش عملکرد دانشگاه های سراسر کشور در بازه زمانی سه و نیم ساله نموده است.در این گزارش که شامل کلیه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه می شود،کمیت و کیفیت فعالیت های مزبور به روایت آمار و ارقام شرح داده شده است. طبق این گزارش حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند،2290 برنامه فرهنگی و اجتماعی در بازه زمانی مذکور برگزار کرده است که به روایت گزارش مزبور " رشد کمی و کیفی برنامه های فرهنگی در این بازه زمانی،ازنکات مثبت عملکرد این حوزه است..."

یکی از نکاتی که در این گزارش نظر بازرسان وزارت علوم را به خود جلب کرده و مایه خرسندی بوده، وجود مجموعه های دانشجویی متنوع و متناسب با آن و وجود انجمن های علمی متعدد است. در گزارش آمده است : "...دانشگاه بیرجند در هر پنج گروه آموزشی فنی و مهندسی،علوم انسانی،کشاورزی و منابع طبیعی،هنر و معماری و نیز علوم پایه، دارای انجمن علمی دانشجویی است. این امر، فعالیت به نسبت پویای انجمن های علمی واستقبال دانشجویان از این مجموعه ها را در پی داشته است..."

یکی دیگر از نکاتی که باعث ارزیابی مثبت از فعالیت های فرهنگی دانشگاه بیرجند شده است، ایمان و اعتقاد راسخ تیم مدیریت دانشگاه به پتانسیل های دانشجویان و باور به توان دانشجویان در زمینه مشارکت و مسئولیت پذیری است. چنانکه در گزارش آمده : " بررسی فعالیت های متنوع بخش فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند نشان می دهد که درهیچ یک از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی برگزار شده در بازه 95-92 مجموعه های دانشجویی صرفا مخاطب برنامه نیستند بلکه در نقش برگزار کننده و راهبر برنامه ها ظاهر شده اند. این نکته از نکات بسیار مثبت عملکرد حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند است. بویژه در برنامه هایی چون برگزاری کرسی های آزاد اندیشی که از جمله لوازم و ضروریات فضای آزاد اندیشی دانشگاه است"

در بخش دیگری از این گزارش که به نظر می رسد تحت تاثیر کسب 6 مقام اول کشور،2 مقام دوم کشور ویک مقام سوم کشوردرجشنواره ملی رویش توسط دانشگاه بیرجند در سال 95 بوده است؛ در تمجید از عملکرد کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه آمده است : " نقش و حضور قابل توجه مجموعه های متنوع دانشجویی در برگزاری برنامه ها در بخش ها و حوزه های مختلف قابل مشاهده است. این موضوع به خصوص در مورد فعالیت کانون های فرهنگی و هنری در بخش های مختلف،مشهود است. این مساله قابل توجه،تامل و تقدیر است..."

در انتها جمع بندی گزارش مذکور اذعان می دارد:" حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند،رسالت خود را به خوبی ایفا کرده است"