چاپ
دسته: اخبار دانشگاه بیرجند
بازدید: 962

اعضای انجمن های ورزشی دانشجویی دانشگاه بیرجند در دو بخش دانشکده ها و خوابگاه های دانشجویی انتخاب شدند.

در انتحابات برگزار شده ، با مشارکت دانشجویان دانشگاه بیرجند ، 16 نفر از دانشجویان پسر و 19 نفر از دانشجویان دختر به عنوان دبیر و عضو انجمن ورزشی دانشکده ها و خوابگاه ها بیشترین آرا را   کسب کردند.

تصویر1

تصویر2

تصویر3