گروه فیزیک دانشگاه بیرجند به مناسبت هفته پژوهش کارگاه آشنایی با کد مونت کارلو (MCNPX) را برگزار می کند.
این کارگاه با ارائه اساتید گروه فیزیک با هدف آشنایی با قابلیت های هندسی دوران سطوح و شبکه بند سلول اصلی، قابلیت های جدید خروجی ها از جمله مش تالی برگزار می گردد.
آشنایی با انواع چشمه های نقطه ای سطحی و حجمی به صورت گسسته و یا توزیع از دیگر اهداف برپایی کارگاه مذکور است.
کارگاه آشنایی با کد مونت کارلو از 22 تا 24 آذر به مدت 3 روز در سالن کنفرانس دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند برگزار می شود.