به مناسبت هفته پژوهش، آزمایشگاه چندمنظوره فناوری‌های نوین یاددهی ـ یادگیری با حضور جمعی از استادان، مسئولان و دانشجویان در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند راه اندازی شد.
دکتر محمدعلی رستمی نژاد عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی و مسئول این آزمایشگاه با تأکید بر ‌ضرورت پرداختن به تحقیقات آزمایشگاهی در حوزه یاددهی ـ یادگیری هدف از تأسیس این آزمایشگاه را  انجام پژوهش های کاربردی و آزمایشگاهی، روش ها و فناوری‌های نوین یاددهی -یادگیری و اثربخشی آنها در شناخت، عواطف و رفتار یادگیرندگان ذکر کرد.