سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری مرکز راهکارهای اطلاعاتی هوشمند دانشگاه صنعتی شریف مسابقه کشف آسیب پذیری در شبکه اجتماعی را با شرکت تمامی مراکز آپای سراسر کشور در سال 1396 به صورت برخط برگزار نمود که مرکز آپای دانشگاه بیرجند توانست مقام دوم را در آن کسب نماید. در این راستا در آذر 96 از مرکز آپای بیرجند طی مراسمی در سازمان فناوری اطلاعات ایران تقدیر شد.

pic555