جناب آقای دکتر حمیدرضا نیلی ثانی

دبیر محترم هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خراسان جنوبی

و مدیر محترم نظارت و ارزیابــی دانشگاه بیرجند

تلاش های ارزشمند و سازنده جناب عالی در حوزه مهم نظات و ارزیابی و حضور مؤثر و پویای شما در جایگاه دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خراسان جنوبی شایسته تقدیر و سپاسگزاری است.

اینجانب از خدمات ماندگار و نقش اساسی و مؤثر شما در تحقق اهداف و موفقیت های این هیأت صمیمانه تشکر و قدردانی نموده و از درگاه قادر یکتا برایتان سلامتی و بهروزی روزافزون مسألت می نمایم.

 

 خلیل خلیلی

رئیس دانشگاه بیرجند

 و رئیس هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خراسان جنوبی