دانشجویان فعال در عرصه فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و هنری دانشگاه بیرجند در آزمون کارشناسی ارشد سال 1396 پذیرفته شدند.
علی اصغری دبیر انجمن علمی روانشناسی قبولی در رشته روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی، بهزاد بهدانی دبیر انجمن علمی انرژی های تجدید پذیر قبولی در رشته مهندسی برق ـ قدرت دانشگاه شیراز، حسین ثانی دبیر انجمن زمین شناسی قبولی در رشته مهندسی زمین شناسی دانشگاه بیرجند، مهدی شهابی دبیر شورای فرهنگی خوابگاه های دانشجویی و عضو انجمن علمی علوم خاک قبولی در رشته فیزیولوژی خاک دانشگاه فردوسی مشهد، امیر حسین عباسی دبیر کانون موسیقی و خوشنویسی قبولی در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند، سروش علیزاده دبیر انجمن علمی حقوق قبولی در رشته حقوق دانشگاه تهران، محمد گلماه دبیر کانون رسانه معراج قبولی در رشته مهندسی مدیریت خاک دانشگاه تربیت مدرس، ایمان مرادی دبیر کانون تئاتر قبولی در رشته مهندسی معدن دانشگاه صنعتی شریف، زهرا نذری دبیر انجمن علمی علم اطلاعات قبولی در رشته مدیریت علم اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس، اسماعیل آفتابی عضو انجمن علمی آمار قبولی در رشته آمار دانشگاه یزد، رضا اکبری عضو کانون هنرهای تجسمی قبولی در رشته صنایع دستی دانشگاه تبریز، سمیه باستانی عضو کانون هنرهای تجسمی قبولی در رشته صنایع دستی دانشگاه تبریز، سید علی ثانی قوامی عضو کانون رسانه معراج قبولی در رشته تغذیه دام دانشگاه زنجان و سمیرا صادقی عضو شورای هماهنگی کانون ها قبولی در رشته فلسفه دانشگاه بیرجند را بدست آوردند.