ثبت نام در کارگاه آشنایی با قوانین بنیاد ملی نخبگان
نام و نام خانوادگی: (*)

ورودی نامعتبر است
گروه آموزشی: (*)

ورودی نامعتبر است
شماره تلفن همراه: (*)

ورودی نامعتبر است