ثبت نام مسابقات دانشجویی سودوکو استانی
 1. نام تیم(*)
  ورودی نامعتبر است
 2. نام دانشگاه(*)
  ورودی نامعتبر است
 3. دانشجو (سرپرست تیم)
 4. نام (فارسی)(*)
  ورودی نامعتبر است
 5. نام خانوادگی (فارسی)(*)
  ورودی نامعتبر است
 6. دانشجو (نفر دوم)
 7. نام (فارسی)
  ورودی نامعتبر است
 8. نام خانوادگی (فارسی)
  ورودی نامعتبر است
 9. دانشجو (نفر سوم)
 10. نام (فارسی)
  ورودی نامعتبر است
 11. نام خانوادگی (فارسی)
  ورودی نامعتبر است