کنفرانس ملی فرصت ها و محدودیت های سرمایه گذاری در حوزه صنعت خراسان جنوبی

7 و 8 اسفند ماه 1395 

وب سایت همایش : www.skio.ir

conf sanati