هفتمین سمینار آمار واحتمال فازی - دانشگاه بیرجند - 13 و 14 اردیبهشت 96