صورت جلسه سومین نشست عادی هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی مورخ 1393/10/24

931
932
933
934
935
936
937
938
939
9310
9311
9312
9313
9314
9315
9316
9317