به اطلاع كليه دانشجويان گرامي مي رساند, با توجه به مصوبه هيات رييسه دانشگاه مبني بر غيرفعال بودن واحد هاي پژوهشي و آموزشي دانشگاه در مرداد ماه, حوزه مديريت امور آموزشي از تاريخ 1 لغايت 31 مردادماه امكان پاسخگويي به مراجعه كنندگان عزيز را نخواهد داشت