با توجه به بروزرسانی سرویس پست الکترونیک،سرویس مذکور از ساعت 14 الی 16  روز یکشنبه مورخ 96/4/18 در دسترس نخواهد بود
(لازم به ذکر است که برای ایمیل های دریافتی کاربران در طول مدت بروزرسانی مشکلی پیش نخواهد آمد و پس از اتمام عملیات بروزرسانی قابل دسترس خواهند بود)