بدینوسیله به اطلاع دانشجویان رتبه اول تا سوم آزمون علمی می­رساند جهت دریافت هدیه خود از مورخ 21/3/96 به گروه امور هدایت استعدادهای درخشان واقع در طبقه همکف سازمان مرکزی دانشگاه مراجعه نمایند.