بدینوسیله به اطلاع دانشجویان شرکت کننده در دومین آزمون علمی دانشگاه می رساند، آزمون در همه رشته¬های ثبت نامی در روز پنج شنبه مورخ 95/11/28 راس ساعت 9 صبح در محل کلاس های ساختمان مرکزی آزمایشگاه ها واقع در پردیس شوکت آباد برگزارخواهدشد

 

قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در آزمون علمی دانشگاه

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان شرکت کننده در دومین آزمون علمی دانشگاه می­رساند، آزمون در همه رشته­های ثبت نامی در روز پنج­شنبه مورخ 28/11/95 راس ساعت 9 صبح در محل کلاس­های ساختمان مرکزی آزمایشگاه­ها واقع در پردیس شوکت آباد برگزارخواهدشد