بدینوسیله به اطلاع می رساند دومین آزمون علمی دانشگاه در مورخ 95/11/28 برگزار می گردد. دانشجویان تا 20 بهمن ماه فرصت دارند جهت ثبت¬ نام به استاد راهنمای استعداد درخشان دانشکده خود به شرح ذیل مراجعه نمایند.

نام دانشکده نام استاد راهنمای استعداد درخشان
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دکتر رستمی نژاد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دکتر خراشادیزاده
دانشکده هنر دکترقربانی
دانشکده کشاورزی دکتربخشی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکترزارعی­ طوسی
دانشکده مهندسی دکترسعیدی
دانشکده علوم ورزشی دکتر محمد­نیا احمدی
دانشکده علوم دکتر زراعتکارمقدم
دانشکده علوم ریاضی و آمار دکتر نسیم نصرآبادی
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دکتر معماریان
دانشکده سرایان مهندس اسعدیان
دانشکده فردوس دکتر زلتی

22azmonelmi