بدینوسیله به اطلاع می رساند مرحله مقدماتی بیست و دومین المپیاد غیرمتمرکز علمی دانشجویی در قطب 3 در روزهای پنج شنبه و جمعه، 14 و 15 اردیبهشت ماه سال 96 برگزار می گردد. دانشجویان سال سوم و چهارم باید در آزمون علمی دانشگاه شرکت نموده و بعد از اکتساب نمره مورد نظر، توسط استاد راهنمای استعداد درخشان دانشکده به گروه امور هدایت استعدادهای درخشان معرفی شوند.

نام دانشکده نام استاد راهنمای استعداد درخشان
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دکتر رستمی نژاد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دکتر خراشادیزاده
دانشکده هنر دکترقربانی
دانشکده کشاورزی دکتربخشی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکترزارعی­ طوسی
دانشکده مهندسی دکترسعیدی
دانشکده علوم ورزشی دکتر محمد­نیا احمدی
دانشکده علوم دکتر زراعتکارمقدم
دانشکده علوم ریاضی و آمار دکتر نسیم نصرآبادی
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دکتر معماریان
دانشکده سرایان مهندس اسعدیان
دانشکده فردوس دکتر زلتی

22 azmonelmi