هجدهمین دوره ارزشيابي الكترونيكي كيفيت تدريس
(دوشنبه 15 لغایت سه شنبه 30 آذر ماه95)

«ارزشیابی کیفیت تدریس همواره با هدف ارتقاء كيفيت يادگيري انجام شده است. آنچه اهميت دارد، پاسخ مسوولانه و منطقي است».
***
دانشجويان گرامي:
ضمن تكميل كاربرگ‌‌های ارزيابي دروس و تشويق به انجام اين مهم، مديريت نظارت و ارزيابي دانشگاه را در پيشبرد اهداف و بهبود کیفیت آموزش دانشگاه ياري نمائيد.
* زمان مورد نظر قابل تمديد نخواهد بود.
** عدم مشارکت دانشجو در ارزشیابی ، موجب عدم مشاهده نمرات تا پایان امتحانات خواهد شد.
*** در ارزشیابی از تدریس نظر هر دانشجو کاملاً، محرمانه بوده و تنها پس از پایان امتحانات و قفل نمرات توسط اساتید، نتایج استخراج شده به صورت جمعی، توسط استاد قابل مشاهده خواهد بود.

*** مراحل ورود دانشجو به سایت و انجام ارزشیابي:
1. ورود به سیستم جامع دانشگاهی گلستان؛ http://www.golestan.birjand.ac.ir
2. ورود به سیستم با درج نام كاربري و رمز عبور؛
3. گزینه ارزشیابی؛
4. گزینه‌هاي: استاد - ارزشیابی؛
5. گزینه انتخاب؛
6. پاسخگويي به سؤال‌هاي ارزشيابي و درج سایر نظرات؛
7. گزينه اعمال تغییرات (به منظور تأييد)؛
8. انتخاب درس بعدی.

مديريت نظارت و ارزيابي دانشگاه