سازمان سنجش آموزش کشور با برگزاری آزمون TOLIMO به صورت دائمی در دانشگاه بیرجند موافقت نمود.
شایان ذکر است تا کنون دو دوره آزمون مذکور توسط دانشگاه بیرجند با موفقیت برگزار شده است.