قابل توجه کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل نیمسال اول 95-96

جهت پرداخت حق بیمه حوادث با در دست داشتن برگ انتخاب واحد ترم جاری به اداره رفاه دانشجویان واقع در مدیریت دانشجویی مراجعه و نسبت به پرداخت حق بیمه خود اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه کارت تغذیه دانشجویانی که فعال میباشد تا پایان مهرماه غیر فعال می گردد.

اداره رفاه دانشجویان