قابل توجه کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل نیمسال اول 95-96

جهت پرداخت حق بیمه حوادث با در دست داشتن برگ انتخاب واحد ترم جاری به اداره رفاه دانشجویان واقع در مدیریت دانشجویی مراجعه و نسبت به پرداخت حق بیمه خود اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه کارت تغذیه دانشجویانی که فعال میباشد تا پایان مهرماه غیر فعال می گردد.

اداره رفاه دانشجویان

 

Dog