دانشگاه بیرجند در نظر دارد به استناد مصوبه هیات رئیسه  و طبق آیین نامه مالی ومعاملاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور نسبت به فروش خوابگاه دانش واقع در خیابان مدرس4 ، خیابان شهید تیمورپور پلاک 1/23 با موقعیت شمالی-جنوبی( دو کله) و دارای عرض30/14 متر در حاشیه خیابان 16 متری با کاربری تجاری و مسکونی با شرایط استثنایی پرداخت(حداقل در سه مرحله طی  یک سال ) از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد مزایده به سازمان مرکزی دانشگاه بیرجند (دبیرخانه کمیسیون مناقصه و مزایده ) مراجعه و یا از اینجا دانلود نمایند و پس از تکمیل اسناد، مدارک را تحویل دبیرخانه کمیسیون نمایند.

 

نام ملک و نشانی

مساحت زیربنای کل طبقات

(متر مربع)

مساحت عرصه ملک (مترمربع) متراژ در مسیر تعریض ملک عرض ملک (متر)

تعداد طبقات و

کاربری آن

موقعیت ملک

خوابگاه دانش

خیابان مدرس 4- خیابان شهید

تیمورپور- پلاک 1/23

15/882

مترمربع

40/419 مترمربع 5/37 مترمربع 30/14 متر

زیرزمین: انباری

همکف: تجاری ومسکونی

طبقه اول: مسکونی

طبقه دوم:مسکونی

شمالی- جنوبی

( دو کله)

قیمت پایه مزایده ملک 7.950.000.000 ریال( هفت میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون ریال)
مبلغ تضمین شرکت در مزایده 397.500.000(سیصدو نودو هفت میلیون و پانصد هزار ریال)

 

مبلغ تضمین شرکت در مزایده به صورت واریز وجه نقد به شماره حساب483546017(حساب سپرده دانشگاه بانک تجارت شعبه دانشگاه بیرجند) و یا ارائه ضمانتنامه بانکی به نام دانشگاه بیرجند و یا چک تضمین شده بانکی در وجه دانشگاه  بیرجند.         
زمان دریافت اسناد مزایده : از تاریخ 1395/05/16 لغایت 1395/05/20
زمان تحویل پیشنهادها : تا تاریخ 1395/06/02
شماره تماس : 32214818
056-32202049

هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

 

دبیرخانه کمیسیون مناقصه و مزایده دانشگاه بیرجند