نام سازمان مناقصه گزار : دانشگاه بيرجند
موضوع مناقصه : واگذاری مدیریتی وانجام حجمي کلیه امور مربوط به تهیه مواداولیه،طبخ وتوزیع غذای دانشجویان درسالن هاي غذاخوری پردیس دانشگاه بیرجند ، پردیس دانشکده کشاورزی و پردیس دانشکده هنر .
مدت زمان اجرا : از تاریخ 1395/06/15 به مدت يك سال كامل خورشيدي .
محل دريافت اسناد مناقصه : دانشگاه بيرجند- سازمان مركزي دبيرخانه مرکزی .
شرايط متقاضي :  داشتن پروانه رتبه بندی و تأیید صلاحیت  از اداره کل تعاون،كار و رفاه اجتماعي دارای تاریخ معتبر.
قيمت اسناد مناقصه : مبلغ: 400.000 (چهارصد هزار) ريال به صورت واریز به حساب سيبا شماره: 2177582197007 (درآمدهاي اختصاصي دانشگاه بيرجند)
ميزان سپرده شركت در مناقصه: 2.965.995.000 ریال ( دو میلیارد و نهصدو شصت و پنج میلیون و نهصدونودو پنج هزار ریال)
محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادها: دانشگاه بيرجند- سازمان مركزي- دبير خانه مرکزی.
زمان دریافت اسناد مناقصه :از روز شنبه مورخ 1395/05/15 لغایت چهارشنبه مورخ 1395/05/20.
زمان تحویل پیشنهادها: تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 1395/06/01.
تاريخ  و محل بازگشايي پیشنهادها : روزسه شنبه مورخ 1395/06/02 در محل سازمان مرکزی-دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه.
بدیهی است صرفاً شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد، هیچ گونه حقی برای شرکت کننده ایجاد نمی کند و دانشگاه در قبول، و یا رد هر یک از پیشنهادها مختار می باشد .   تلفن تماس : 32202049-056
"هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود."

دبيرخانه کمیسیون مناقصه و مزایده دانشگاه بیرجند