آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای
نام سازمان مناقصه گزار : دانشگاه بيرجند
موضوع مناقصه : واگذاری مدیریتی و انجام حجمي امور نظافتي خوابگاه هاي دانشجويان
شرح مختصر كار: واگذاری مدیریتی و انجام حجمي امور نظافتي خوابگاه هاي دانشجويان (دختر و پسر) به تعداد 15 باب با مساحت تقريبي 41990(چهل و یک هزار و نهصد و نود) متر مربع .
مدت زمان اجرا: از تاریخ 1395/06/15  به مدت يك سال كامل خورشيدی.
شرايط متقاضي:داشتن پروانه رتبه بندی و تأیید صلاحیت از اداره کل تعاون،كار و رفاه اجتماعي با تاریخ معتبر.
قيمت اسناد مناقصه : مبلغ: 300.000 (سیصد هزار) ريال به صورت واریز به حساب سيبا شماره: 2177582197007 (درآمدهاي اختصاصي دانشگاه بيرجند)
ميزان سپرده شركت در مناقصه :  239.500.000 ریال( دویست وسی ونه میلیون و پانصد هزار ریال) .
محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادها: دانشگاه بيرجند- سازمان مركزي- دبير خانه مرکزی.
زمان دریافت اسناد مناقصه : از روز شنبه مورخ 1395/05/16 لغایت چهار شنبه مورخ 1395/05/20.
زمان تحویل پیشنهادها: تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 1395/06/01.
تاريخ  و محل بازگشايي پیشنهادها : روزسه شنبه  مورخ 1395/06/02 در محل سازمان مرکزی-دفتر معاونت اداری و مالی
بدیهی است صرفاً شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد، هیچ گونه حقی برای شرکت کننده ایجاد نمی کند و دانشگاه در قبول، و یا رد هر یک از پیشنهادها مختار می باشد . تلفن تماس : 32202049-056
"هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود."

دبيرخانه کمیسیون مناقصه و مزایده دانشگاه بیرجند