داوطلبان ورود به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور از حوزه شهرستان بیرجند همزمان با سراسر کشور صبح و عصر روزهای پنج شنبه و جمعه 24 و 25 تیرماه 1395 در آزمون سراسری که در دانشگاه بیرجند برگزار می شود شرکت می کنند.
در آزمون مذکور 1609 نفر در گروه های آزمایشی علوم ریاضی و علوم انسانی صبح پنج شنبه، 390 نفر در گروه آزمایشی هنر عصر پنج شنبه، 2126 نفر صبح جمعه در گروه آزمایشی علوم تجربی، 709 نفر عصر جمعه گروه آزمایشی زبان انگلیسی به رقابت می پردازند.
آزمون سراسری در حوزه دانشگاه بیرجند در پردیس اصلی دانشگاه(شوکت آباد) و در محل دانشکده مهندسی، ساختمان آزمایشگاه تحقیقاتی، دانشکده علوم و دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می شود.
از مجموع 4834 داوطلب حوزه آزمون دانشگاه بیرجند 1930 نفر مرد و 2904 نفر زن هستند.