بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم غیر ایرانی می رساند که براساس قانون برنامه پنجم جمهوری اسلامی ایران کلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به داشتن" بیمه نامه برای پوشش حوادث بیماری های احتمالی در مدت اقامت در جمهوری اسلامی ایرانی" می باشند. از این رو کلیه دانشجویان غیر ایرانی باید تحت پوشش بیمه نامه حوادث از طریق بیمه ایران قرار گیرند. برای این منظور کلیه دانشجویان غیر ایرانی باید از طریق مراجعه به سایت www.hayateamn.ir اقدام به ثبت نام نمایند. شایان ذکر است که براساس بخشنامه مورخ 11/2/1395 مدیرکل محترم امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری" ارائه مدرکی دال بر ثبت نام برای بیمه حوادث جهت اخذ هر گونه خدمات کنسولی و اقامتی الزامی می باشد".

مدیریت آموزش های آزاد، نوبت دوم و دانشجویان خارجی دانشگاه