كارگاهآموزشی:

(بهبود کیفیت تدریس و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در قلمرو آموزش عالی)

ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند

***

مجریان: دکتر بهروز مهرام (عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد)- دکتر محمد رضا نیلی احمدآبادی (عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان)  

زمان: چهارشنبه و پنج شنبه 12 و 13 خرداد 1395)ساعت 8 الی 18(

مکان: سالن جلسات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

اهداف  کارگاه :

  • ارتقاء دانش نظری اعضای هیأت علمی در خصوص غایتها، الگو ها و راهبردهای تدریس و شیوه های نوین ارزشیابی از آموخته‌ها.
  • توسعه مهارت های عملی برای تدریس اثربخش و طراحی آزمون های پیشرفت تحصیلی.
  • ایجاد زمینه هم افزایی اعضای هیأت علمی در قالب کارگروههای تخصصی و بر اساس رشته های تحصیلی.
  • فراهم آوردن فرصت بازاندیشی در فعالیت های آموزشی.
  • کسب تجارب سودمند از همکاران با تأکید بر گروههای آموزشی همگن.
چهارشنبه  12/3/1395 ـ صبح
ساعت موضوع
10 – 8 آشنایی با مخاطبان ـ بیان اهداف و شیوه اجرای کارگاه سلسله مراتب اهداف در نظام های آموزشی
20/10 ـ 10 استراحت و پذیرایی
15/12 ـ 20/10 حیطه بندی اهداف پرورشی (آموزشی) ـ تدوین طرح درس
چهارشنبه 12/3/1395 ـ بعد از ظهر
ساعت موضوع
40/15 ـ 14 رویکردها و الگوهای تدریس
16 ـ 40/15 استراحت و پذیرایی
45/17 ـ 16 رویکردها و الگوهای تدریس
پنج شنبه 13/3/1395 ـ صبح
ساعت موضوع
10 – 8 جدول مشخصات آزمون پیشرفت تحصیلی
20/10 ـ 10 استراحت و پذیرایی
15/12 ـ 20/10 انواع آزمون های پیشرفت تحصیلی و قواعد تدوین سوالات
پنج شنبه 13/3/1395 ـ بعد از ظهر
ساعت موضوع
40/15 ـ 14 ارائه نمونه کار تدریس در قلمرو موضوعی اعضای شرکت کننده و نقد و تحلیل گروهی
16 ـ 40/15 استراحت و پذیرایی
45/17 ـ 16 ارائه نمونه جدول مشخصات آزمون و سوالات تدوین شده بر اساس اهداف و نقد و تحلیل گروهی

      ثبت نام در کارگاه          (به دلیل محدودیت ظرفیت کارگاه از ثبت نام شدگان دعوت به عمل خواهد آمد).                                   مدیریت نظارت و ارزیابی