دفتر هم اندیشی و بسیج اساتید در نظر دارد با همکاری دانشکده فنی فردوس نشست هم اندیشی را از مورخ  1395/03/06 لغایت 1395/03/07  بصورت اردوی خانوادگی در محل آبگرم فردوس برگزار نماید. لذا خواهشمند است جهت ثبت نام به موارد ذیل توجه نمایید.

1. شرکت در اردوی هم اندیشی ویژه اساتید و خانواده محترم ایشان می باشد.

2. ظرفیت پذیرش حداکثر 80 نفر می باشد.

3. با توجه به محدود بودن ظرفیت اسکان. حداکثر ظرفیت برای ثبت نام هر خانواده(استاد و همراهان) 4 نفر می باشد.

4. اساتید محترم می بایست به ازای هر نفر مبلغ 100.000 ريال را به شماره حساب 483549024 نزد بانک تجارت بنام دفتر نهاد دانشگاه بیرجند واریز نمایند

5. اساتیدی که تمایل دارند از سوئیت اختصاصی بهره مند شوند می بایست هزینه سوئیت را پرداخت نمایند.

6. حد اکثر زمان ثبت نام تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1395/02/26 می باشد.

7. در صورت تمایل به استفاده از آبگرم لطفا ملزومات شنا را نیز بهمراه داشته باشید.

 

 

دفتر هم اندیشی و بسیج اساتید در نظر دارد با همکاری دانشکده فنی فردوس نشست هم اندیشی را از مورخ  06/03/1395 لغایت 07/03/1395  بصورت اردوی خانوادگی در محل آبگرم فردوس برگزار نماید. لذا خواهشمند است جهت ثبت نام به موارد ذیل توجه نمایید.

1.      شرکت در اردوی هم اندیشی ویژه اساتید و خانواده محترم ایشان می باشد.

2.      ظرفیت پذیرش حداکثر 80 نفر می باشد.

3.      با توجه به محدود بودن ظرفیت اسکان. حداکثر ظرفیت برای ثبت نام هر خانواده(استاد و همراهان) 4 نفر می باشد.

4.      اساتید محترم می بایست به ازای هر نفر مبلغ 100.000 ريال را به شماره حساب 483549024 نزد بانک تجارت بنام دفتر نهاد دانشگاه بیرجند واریز نمایند

5.      اساتیدی که تمایل دارند از سوئیت اختصاصی بهره مند شوند می بایست هزینه سوئیت را پرداخت نمایند.

6.      حد اکثر زمان ثبت نام تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1395/02/26 می باشد.

7.      در صورت تمایل به استفاده از آبگرم لطفا ملزومات شنا را نیز بهمراه داشته باشید.