8-15 بهمن، هفته ملی مبارزه با سرطان (درمانگاه فرهیختگان)

saratan