دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی می توانند با مراجعه به سامانه درخواست ایمیل، از پست الکترونیک دانشگاه بهره مند شوند.

مدیریت فناوری اطلاعات