لینک ثبت نام  در کارگاه

كارگاه آموزشی:

ارتقای مهارت­های تدریس، آموزش و ارتباط با دانشجو

(ویژه اعضای هیأت علمی)

مدرسان:

دکتر هادی پورشافعی دانشیار دانشگاه بیرجند

دکتر محسن آیتی دانشیار دانشگاه بیرجند

***

دوشنبه 25 تیر 97   - ساعت 8 الی 12 و 16 الی 20

سه شنبه 26 تیر 97 - ساعت 8 الی 12

***

مکان: اتاق دبیرخانه کنفرانس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

لینک ثبت نام  در کارگاه

مدیریت نظارت و ارزیابی