بدینوسیله به اطلاع می رساند، داوطلبان گرامی رشته شیمی(کلیه گرایشها) می توانند در تاریخ 20/4/97 برای انجام مصاحبه به دانشکده علوم گروه آموزشی شیمی مراجعه نمایند. خواهشمند است برای انجام ثبت نام و دستیابی به سایر اطلاعات به اطلاعیه قبلی تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند.

                                                                                                            مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه