بدین وسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند؛

سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی در پردیس دانشگاه از روز دوشنبه مورخ97.4.4 ( ساعت 7 صبح تا 20.40 ) هر 20 دقیقه انجام خواهد شد.

نقلیه دانشگاه