هفتمین سالگرد تدفین شهید گمنام دانشگاه بیرجند

photo ۲۰۱۸ ۰۵ ۱۳ ۱۴ ۵۰ ۲۱