به مناسبت هفته پژوهش، یک گیگابات ترافیک هدیه به تمامی دانشجویان (کلیه مقاطع تحصیلی) اختصاص یافت

مدیریت امور فناوری اطلاعات