کارگاه آموزشی

مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی

   (ویژه اعضای هیأت علمی)

مدرسان: دکتر محمدجواد هاشم زاده دانشیار دانشگاه بیرجند

   دکتر محمدرضا کیانی استادیار دانشگاه بیرجند

تاریخ: شنبه 9/10/96 لغایت یک شنبه 10/10/96

                                                                            ساعت: 8 الی 12 و 14 الی 18

مکان: کارگاه کامپیوتر دانشکده مهندسی و برق و کامپیوتر                        

                                                  ***                      

اطّلاعات کلّی کارگاه:

ایجاد دانش و مهارت در شناسایی کاربست و ساماندهی اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی

***

لینک ثبت نام(تا مورخه 3/10/96)

ثبت نام در کارگاه به منزله شرکت در کارگاه نمی باشد. برای دعوت شدگان به کارگاه آموزشی دعوت نامه ارسال خواهد شد.

مدیریت نظارت و ارزيابي دانشگاه بيرجند