چاپ
دسته: اطلاعیه ها
بازدید: 1153

کارگاه آموزشی

(غایت‌های پرورشی (Educational Aims) و شیوه‌های سنجش انتظارات از یادگیرنده‌ها در قلمرو آموزش عالی)

   (ویژه اعضای هیأت علمی)

مدرس: دکتر بهروز مهرام دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد    

تاریخ: پنج شنبه و جمعه 9 لغایت 10 آذر ماه 96

مکان: پردیس شوکت آباد                      

                                                  ***                      

اطّلاعات کلّی کارگاه:

الف) توانمندسازی اعضای هیأت علمی به عنوان مهمترین منابع انسانی در فرایند یاددهی ـ یادگیری و فرایند ارزشیابی از آموخته های دانشجویان

ب) آشنایی و ترغیب مدرسان دانشگاهی به انتخاب شیوه‌های ارزشیابی از آموخته‌های یادگیرنده‌ها در تناسب با انتظارات و غایت‌ها.

ج) استفاده بهینه از شیوه‌های نوین سنجش و اندازه گیری در قبال آموخته‌های یادگیرنده‌ها.

توضیحات:

-اولویت با کسانی می‌باشد که در کارگاه «تدریس و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی» )12 لغایت 13 خرداد ماه 1395(‌شرکت داشته اند.

- ثبت نام در کارگاه به منزله شرکت در کارگاه نمی‌باشد. متعاقبا برای شرکت شدگان در کارگاه دعوت نامه ارسال خواهد شد.

لینک ثبت نام(تا مورخه یک شنبه 5/9/96)

مدیریت نظارت و ارزيابي دانشگاه بيرجند