بدینوسیله به اطلاع دانشجویان رتبه اول سال تحصیلی 94-95 ( فهرست پیوست ) می رساند جهت دریافت کارت هدیه خود با ارائه کارت دانشجویی به دفتر استعدادهای درخشان واقع در طبقه همکف سازمان مرکزی دانشگاه مراجعه نمایند.

دریافت لیست اسامی