اطلاعیه
با عنایت به شروع دوره جدید کلاس های آموزشی ICDL، از متقاضیان محترمی که نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند تقاضا می گردد روز پنجشنبه 13/7/96 راس ساعت 7 صبح در محل کلاس های 107 و 108 دانشکده مهندسی جهت گروه بندی و شروع کلاس های آموزشی دوره، حضور بهم رسانید.